Uw privacy

Algemeen

Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw dossier op de huisartsenpost

Uw gegevens worden in een dossier op de huisartsenpost opgeslagen. Het gaat daarbij om schriftelijke gegevens zoals administratieve- en medische gegevens die op de post over u worden genoteerd naar aanleiding van uw hulpvraag. Met alle gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.  Alle medische gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim, die zijn alleen toegankelijk voor degenen die meewerken aan uw behandeling.

Indien u al eerder contact heeft gehad met de huisartsenpost, kunnen die eerdere contactgegevens worden ingezien.

Het computerprogramma waarin uw gegevens worden opgeslagen is alleen toegankelijk met een persoonlijke inlogcode. Tijdens de zorgverlening hebben de rechtstreeks betrokken medewerkers inzage in uw gegevens, dit zijn de triagiste en dienstdoende huisarts. In geval van een incident of klacht of kwaliteit bevorderende activiteiten zal ook de klachtenfunctionaris, kwaliteitsfunctionaris en/of calamiteitencommissie, medisch coördinator of locatiemanager toegang hebben tot gegevens. In protocollen en procedures is vastgelegd welke personen op de post toegang hebben tot welke gegevens. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
Een deel van de gegevens wordt geanonimiseerd gebruikt voor kwaliteitsverbetering. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot een persoon.

Het telefoongesprek wordt vastgelegd

Alle telefoongesprekken worden opgenomen en 1 jaar bewaard. Als u een klacht heeft over de hulpverlening, kan het gesprek weer worden teruggeluisterd en beoordeeld. Ook worden de gesprekken gebruikt voor deskundigheidsbevordering van de assistenten. De vastgelegde gesprekken worden uiterst vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim.

Uitwisseling van medische gegevens

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Onze medewerkers en huisartsen raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Van uw eigen huisarts en/of apotheek naar de huisartsenpost

De huisarts die u op de huisartsenpost behandelt, neemt in de avond, nacht en weekenden waar voor uw eigen huisarts. Deze huisarts kan, indien dat mogelijk is, ook een samenvatting van gegevens inzien die uw eigen huisarts in zijn dossier over u heeft

Inzage in deze gegevens bij uw eigen huisarts is alleen mogelijk indien uw huisarts meedoet aan het uitwisselen van patiëntengegevens én u uw huisarts toestemming heeft gegeven voor het elektronisch beschikbaar stellen van medische gegevens aan andere zorgverleners. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Via inzage bij uw apotheek kan de huisarts uw actuele medicatiegebruik inzien. Ook hier geldt dat dat alleen mogelijk is indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven bij uw apotheek.

Daarnaast is het mogelijk dat uw eigen huisarts een korte overdracht heeft gedaan naar de huisartsenpost, omdat u intensieve zorg nodig heeft en de huisarts al de verwachting had dat u mogelijk hulp nodig zou hebben van de huisartsenpost.

Van de huisartsenpost naar uw eigen huisarts

Uw eigen huisarts krijgt de volgende werkdag bericht over uw contact met de huisartsenpost. Hierop staat vermeld hoe laat en met wie u contact heeft gehad, voor welk probleem en het advies dat u heeft gekregen.

Tussen huisartsenpost en ziekenhuis

De huisartsenpost is weliswaar gevestigd in het Rode Kruis Ziekenhuis, maar kan geen gegevens inzien van het ziekenhuis. Uitslagen uit het ziekenhuis worden alleen gecommuniceerd met uw eigen huisarts.

Cameratoezicht

Uit veiligheidsoverwegingen houden wij d.m.v. camera’s toezicht op de wachtkamer. De beelden worden niet opgenomen.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze kwaliteitsfunctionaris, via kwaliteitsfunctionaris@huisartsenpostbeverwijk.nl.

Uw plichten

Plichten die u als patiënt heeft: U informeert uw arts zo goed mogelijk en verleent uw medewerking die nodig is voor een goede zorgverlening; U moet uw hulpverlener of zorginstelling betalen.

Klachten

Als u klachten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) via kwaliteitsfunctionaris@huisartsenpostbeverwijk.nl . Mocht u er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.