Missie/Visie

Missie/visie:

Het organiseren van spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg in avond-, nacht- en weekenduren.

Middels triage wordt bepaald met welke urgentie hoe, wanneer en waar de patiënt zo snel en goed mogelijk geholpen kan worden. De HAP staat voor kwalitatief hoogwaardige doelmatige huisartsenzorg.

Als organisatie maakt ze zich hard huisartsen en werknemers optimaal te ondersteunen en faciliteren, te zorgen voor een aangename werkplek. De kracht gaat uit van een optimale samenwerking binnen het team.

 

De HAP werkt samen met de SEH toe naar een geïntegreerde spoedpost waar we in de ANW

gezamenlijk de best mogelijke acute zorg leveren voor alle patiënten die zich met een zorgvraag tot ons wenden.

Zowel de 1ste als de 2de lijn in onze regio willen graag de toegang tot de acute zorg transparanter en efficiënter maken. In onze gezamenlijke optiek zou de transitie naar een gezamenlijk Spoedpostmodel de poort tot acute zorg in onze regio verbeteren.

Onze gezamenlijke missie is dan ook het oprichten van een gezamenlijk Spoedpostmodel waarin de kwaliteit, toegankelijkheid en continuïteit van de acute zorg in zijn geheel geborgd zijn met één loket voor de patiënt.

 

Kernwaarden: integriteit, aanspreekbaarheid, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, professionaliteit, openheid en transparantie als ook doelgerichtheid en doelmatigheid.